privacy policy

verkleedkleding.nl hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Verkleedkledingoutlet.nl houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: 

- Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy; 
- Verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 
- Vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens; 
- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is; 
- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; 
- Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.


Verwerking van persoonsgegevens
Verkleedkledingoutlet.nl verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruikt maakt van de diensten van verkleedkledingoutlet.nl of omdat u deze gegevens zelf aan verkleedkledingoutlet.nl verstrekt. Hier vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die door verkleedkledingoutlet.nl, afhankelijk van de dienst waarvan u gebruikmaakt, worden verwerkt.

Als u als klant een bestelling plaatst bij verkleedkledingoutlet.nl:

- Uw voor- en achternaam
- Uw adresgegevens
- Uw afleveradres
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres
- Uw IP-adres
- Uw betaalgegevens
- Uw bestelgegevens (producten die u bij ons besteld)
- Overige gegevens welke u actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch.

Als u als consument (bezoeker) gebruikmaakt van de website van verkleedkledingoutlet.nl:
- Uw locatiegegevens
- Uw gegevens over uw activiteiten op de website(s)
- Uw IP-adres
- Uw internetbrowser en apparaat type


Verstrekking aan derden
verkleedkledingoutlet.nl deelt uw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst of op grond van wettelijke verplichtingen. Uw persoonsgerelateerde gegevens worden alleen aan derden doorgegeven, voor zover dit wettelijk is toegestaan, ook met als doel de contractafwikkeling of indien u vooraf uw toestemming hebt gegeven. In het kader van de afwikkeling van de bestelling ontvangen bijvoorbeeld de door ons ingezette dienstverleners (zoals bijv. transporteur, logistiekbedrijf, banken) de noodzakelijke gegevens voor de bestellings- en orderafwikkeling. De zo doorgegeven gegevens mogen door onze dienstverleners alleen worden gebruikt om hun taak te vervullen bij de uitvoering van de overeenkomst.

Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.


Bewaartermijn
Verkleedkledingoutlet.nl bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.


Cookies
verkleedkledingoutlet.nl maakt gebruik van functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website van verkleedkledingoutlet.nl wordt opgeslagen in de browser van uw apparatuur zoals een computer, tablet of smartphone. Verkleedkledingoutlet gebruikt cookies enerzijds met een puur technische functionaliteit. Deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en kunnen bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden waardoor verkleedkledingoutlet.nl in staat is de website te optimaliseren. Anderzijds maakt verkleedkledingoutlet gebruik van cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat verkleedkledingoutlet.nl u eigen op maat gemaakte content en advertenties kan aanbieden.

Afmelden voor cookies
U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Bovendien kunt u alle informatie die eerder is opgeslagen via de instelling van uw browser verwijderen.


Rechten omtrent jouw gegevens
Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van je ontvangen hebben. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door je verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van je direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een door je gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.


Klachten
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.


Contact
Wij zijn blij met uw feedback en vragen. Wilt u contact met ons opnemen? Stuur dan een e-mail naar info@verkleedkledingoutlet.nl